LDK Lubsko

Informacje

Jesteś tutaj: Strona głównaInformacje

Informacje

Zarządzenie 3/2019 Dyrektora Lubskiego Domu Kultury z dnia 28 stycznia 2019r., w sprawie zmiany Inspektora Danych Osobowych

SZKOLENIA I KURSY UNA Iwona Sługocka

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez UNA Iwona Sługocka
 
 • Temat szkolenia: RODO – wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Data szkolenia: 8 marca 2019
  Godziny szkolenia: 10:00 -15.00
 • Temat szkolenia: Koszty używania samochodów w firmie od 2019 r. oraz ciekawe zagadnienia zmiany w podatku VAT od 2019.
  Data szkolenia: 27 lutego 2019 Godziny szkolenia: 10:00-15:00
 • Temat szkolenia: Zatrudnianie cudzoziemców w firmach na terenie Polski – prawo i praktyka. Data szkolenia: 26 lutego 2019
  Godziny szkolenia: 10:00 - 15:00

Kawiarnia Mocca ma swojego fanpage

Kawiarnia Mocca mieszcząca się w Lubskim Domu Kultury ma swojego fanpage na FB.
Zapraszamy :) 

Polityka prywatności LDK

Lubski Dom Kultury w Lubsku zaktualizował swoją politykę prywatności w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Lubski Dom Kultury z siedzibą w Lubsku, Pl. Jana Pawała II 1, 68-300 Lubsko.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
 a)     realizowania i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 b)     wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
 c)      wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą;
 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w  takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom  przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
 a)  pkt 3 a)będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Panem/Panią umowy,
 b)  pkt 3 b)będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
 c) pkt 3 c)będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Pana/Pani pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres dochodzenia roszczeń.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Pana/Pani pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej  umowy.
 
 • 24-01-2017

Historia Lubska - wystawy

Lubski Dom Kultury zaprasza mieszkańców Lubska i okolic do wspólnego tworzenia wystaw dotyczących  historii naszego miasta.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Janusz Orzepowski, tel. 68 372 05 21/110 , sala nr 4 LDK

USŁUGI

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE:
 • wynajmu sceny
 • wynajmu sali konferencyjnej
 • kawiarni MOCCA
 • wynajmu holu górnego 
 • wynajmu sprzętu nagłaśniającego
 • reklamy (oferujemy gablotę na zewnątrz LDK)
Zapraszamy do korzystania z naszych ofert  i zapoznania się z cennikiem wynajmu.
 • Baner: tablica